გაიარეთ ტესტი

უპასუხეთ მარტივ კითხვებს, რათა გაიგოთ, გაქვთ თუ არა
ფარისებრ ჯირკვალთან დაკავშირებული პრობლემები.