პასუხისმგებლობის აღებაზე უარის თქმა

ვებ გვერდზე წარმოდგენილია ინფორმაცია ჩვენი კომპანიის, პროდუქტებისა და სხვადასხვა სერვისის შესახებ, რომელიც გამოკვლეული და შეჯერებულია დიდი ყურადღებით. მუდმივად ხდება მისი განახლება. მიუხედავად დიდი ინტერესისა ინფორმაციის სიზუსტისადმი, სრულყოფილებისა და დროულად მიწოდებისადმი, სამწუხაროდ, ვერ ვიღებთ პირდაპირ ან არაპირდაპირ პასუხისმგებლობას. აქ წარმოდგენილი ინფორმაცია ზოგადია და ვერანაირი ფორმით ვერ ცვლის სამედიცინო, კომერციულ ან სხვა სახის რჩევებს. ამ მიზეზის გამო არ ვიღებთ არანაირ პასუხისმგებლობას და არ ვანაზღაურებთ იმ ზიანს, რაც შეიძლება პირდაპირ ან არაპირდაპირ იყოს გამოწვეული ვებ გვერდზე წარმოდგენილი ინფორმაციის გამოყენებით.
იმ შემთხვევაში, თუ ვებ გვერდზე წარმოდგენილია ინფორმაცია, რომელიც მესამე პირს ეკუთვნის ან მითითებულია ამ ინფორმაციის წყარო, ის არ წარმოადგენს ჩვენს რეკომენდაციებს, რადგან არ ვამოწმებთ მათ სიზუსტეს, ოპერატიულობასა და კანონიერებას, ვერ ავიღებთ პასუხისმგებლობას მასთან დაკავშირებით.
პროგრამა, მისი შინაარსი, მონაცემები, გამოსახულებები და ა.შ. დაცულია საავტორო უფლებით და საკუთრების უფლებით. ასევე გვინდა ყურადღება გავამახვილოთ იმ ფაქტზე, რომ ყველა პროდუქტის დასახელება და სხვა სახელწოდებები დარეგისტრირებულია და დაცულია სასაქონლო ნიშნების შესახებ კანონის მიხედვით. მათი ნებისმიერი სახით გამოყენება, რაც მოიცავს რეპროდუქციას, გავრცელებასა და წარმოებას, დასაშვებია მხოლოდ კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში და მხოლოდ უფლებამოსილი პირის თანხმობით.
უფლებას ვიტოვებთ, რომ ნებისმიერ დროს შეიძლება შევცვალოთ ვებ გვერდის შინაარსი.